قطب علمی مکانیک جامدات تجربی و دینامیک- اهداف
اهداف کلان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اهداف کلان و کلی از راه اندازی قطب علمی مکانیک جامدات تجربی و دینامیک :

 

    • بسترسازی، تبیین و توسعه فعالیتهای آموزشی و پژوهش های بنیادی و کاربردی در داخل کشور در

      چارچوب مطالعات تجربی مرتبط با مکانیک جامدات و دینامیک.

 

    • تثبیت و اعتلای موقعیت علمی و پژوهشی کشور در سطح منطقه ای و فرا ملی و انتشار نتایج

       یافته های علمی با انجام پژوهش های مستقل و مشترک با مراکز تحقیقاتی فرا ملی و در راستای

       اهداف قطب علمی.

 

    • توسعه فناوریهای نوین در جهت رفع نیازهای کشور در زمینه های تخصصی مرتبط با توانمندی ها و اهداف

       قطب علمی.

 

    • تربیت نیروی انسانی متخصص با قابلیتهای پژوهش تجربی.

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی مکانیک جامدات تجربی و دینامیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=71.9713.16013.fa
برگشت به اصل مطلب